Một số hình ảnh các chuyên gia Liu Gong tại nhà máy Holcim Hòn Chông


Một số hình ảnh các chuyên gia Liu Gong tại nhà máy Holcim Hòn Chông